สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

กระทรวงต่าง ๆ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทั่วประเทศ
- กระทรวงศึกษาธิการ -  ม.เกษตรศาสตร์ -  กำแพงเพชร
- กระทรวงการคลัง -  ม.กรุงเทพ -  กาญจนบุรี
- กระทรวงต่างประเทศ -  ม.กรุงเทพธนบุรี -  กาฬสินธุ์
- กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา -  ม.เกริก -  จอมบึง
- กระทรวงคมนาคม -  ม.เกษมบัณฑิต -  จันทรเกษม
- กระทรวงพาณิชย์ -  ม.ขอนแก่น -  เชียงราย
- กระทรวงยุติธรรม -  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -  เชียงใหม่
- กระทรวงวัฒนธรรม -  ม.ชินวัตร -  ชัยภูมิ
- กระทรวงวิทยาศาสตร์ -  ม.เชียงใหม่ -  เทพสตรี
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ -  ม.เซนต์จอห์น -  ธนบุรี
- กระทรวงสาธารณสุข -  ม.ทักษิณ -  นครปฐม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ -  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -  นครพนม
- กระทรวงกลาโหม -  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ -  นครราชสีมา
- กระทรวงมหาดไทย -  ม.เทคโนโลยีมหานคร -  นครศรีธรรมราช
  -  ม.เทคโนโลยีสุรนารี -  นครสวรรค์
  -  ม.ธรรมศาสตร์ -  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  -  ม.ธุรกิจบัณฑิต -  บุรีรัมย์
 อื่น ๆ -  ม.นเรศวร -  พระนคร
 -  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -  ม.บูรพา -  พระนครศรีอยุธยา
 -  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -  ม.ปทุมธานี -  พิบูลสงคราม
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี -  ม.พายัพ -  เพชรบุรี
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลสุวรรณภูมิ -  ม.มหาสารคาม -  เพชรบูรณ์
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลกรุงเทพ -  ม.มหิดล -  ภูเก็ต
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลรัตนโกสินทร์ -  ม.แม่โจ้ -  มหาสารคาม
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร -  ม.รังสิต -  ยะลา
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก -  ม.รัชต์ภาคย์ -  ร้อยเอ็ด
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -  ม.รามคำแหง -  ราชนครินทร์
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน -  ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย -  รำไพพรรณี
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย -  ม.วลัยลักษณ์ -  ลำปาง
 -  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ -  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ -  เลย
  -  ม.ศรีปทุม -  วไลยอลงกรณ์  (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์)
  -  ม.ศิลปากร -  ศรีสะเกษ
  -  ม.สงขลานครินทร์ -  สกลนคร
  -  ม.สยาม -  สงขลา
  -  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช -  สวนดุสิต
  -  ม.หอการค้าไทย -  สวนสุนันทา
  -  ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ -  สุราษฎร์ธานี
  -  ม.อัสสัมชัญ -  สุรินทร์
  -  ม.อิสเทิร์นเอเชีย -  หมู่บ้านจอมบึง
  -  ม.เอเชียอาคเนย์ -  อุดรธานี
 

-  ม.อุบลราชธานี

-  อุตรดิตถ์
    -  อุบลราชธานี

 

 

 

 

จำนวนครั้งที่เปิด 2353 ครั้ง
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin