สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

- คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

-คู่มือจรรยาบรรณบุคลกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ปี 2553

- แผนกลยุทธ์ ปี 2553 

- คู่มือการประกันคุณภาพ ปี 2553

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2553

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2553 - 2557

 

ปี 2554

- แผนกลยุทธ์ ปี  2554

- แผนกปฏิบัติการ ปี 2554

- การบริหารความเสี่ยง ปี 2554

- คู่มือประกันคุณภาพ ปี 2554

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2554

รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์ต่อคณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2554

 

ปี 2555

-แผนกลยุทธ์ ปี 2555

-แผนปฏิบัติการ ปี 2555

-คู่มือประกันคุณภาพ ปี 2555

-รายงานการประเมินตนเอง ปี 2555

 

ปี 2556

-แผนกลยุทธ์ ปี 2556

-แผนปฏิบัติการ ปี 2556

 

ปี 2557

-แผนกลยุทธ์ ปี 2557

-แผนปฏิบัติการ ปี 2557

จำนวนครั้งที่เปิด 2431 ครั้ง
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin