สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


1.   ความเป็นมา 

                พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา  23 ได้กำหนดให้สภาคณาจารย์ และข้าราชการเป็นองค์กร ที่มีองค์ประกอบจากคณาจารย์ และข้าราชการ โดยประกอบด้วย  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการจากคณะต่าง ๆ และกรรมการตัวแทนข้าราชการ โดยมีบทบาทในการให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย  และการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี  หรือสภามหาวิทยาลัย  แสวงหาแนวทางร่วมกัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี  หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณากิจการ ของมหาวิทยาลัย และ  นำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  จึงเสนอการจัดตั้ง  สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของสภาคณาจารย์และข้าราชการดังกล่าว
 
2.  หน้าที่ของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
 
               สำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ มีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาคณาจารย์ และข้าราชการ  ได้แก่  การประชุมเพื่อศึกษาตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ  ประกาศ  คำสั่ง  มติ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ประสานความเข้าใจ ผู้เกี่ยวข้องนำไปสู่ ประสิทธิภาพ การบริหารมหาวิทยาลัย แบบธรรมภิบาล และจัดการประเมินตรวจสอบความคิดเห็นในกิจการของมหาวิทยาลัย จากผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ ทำการเผยแพร่ข่าวสารกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และมหาวิทยาลัย  จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้กับคณาจารย์และข้าราชการประจำปี ประสานงาน สวัสดิการ ข้อกฎหมาย และจรรยาบรรณ ของคณาจารย์และข้าราชการ  โดยมีหน้าที่ดังนี้

               1.จัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นรายเดือน
               2.ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณสภาคณาจารย์และข้าราชการ
               3.ดำเนินการงานธุรการของ  สภาคณาจารย์และข้าราชการ
               4.ประสานงาน และติดตามการดำเนินการตามมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
               5.ประสานงานบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการอื่น ๆ ในงานที่เกี่ยวข้องกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ
               6.รวบรวมวิเคราะห์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติของมหาวิทยาลัย เพื่อการเผยแพร่ประสานงาน  ร่างประสานสร้างความเข้าใจต่อผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งติดตามข้อปัญหาการใช้กับผู้เกี่ยวข้องในระยะหนึ่ง เพื่อแจ้งมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
               7.ประสานการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และข้าราชการ และกิจกรรม   ตามโครงการประจำปี
               8.บริการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมงานมหาวิทยาลัย ในบทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
               9.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดี หรือ สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

3.  ภาระงานของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

               เพื่อให้การดำเนินการ ตามบทบาทหน้าที่มีประสิทธิภาพ จึงกำหนด ภาระงาน ของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ซึ่งทำหน้าที่หลักในด้านบริหาร และธุรการของสภาคณาจารย์และข้าราชการ    ดังนี้

               1.จัดทำระเบียบวาระการประชุมรายเดือน
               2.จัดหาข้อมูล   ระเบียบ   ข้อบังคับ  ที่ประกาศใช้ของมหาวิทยาลัยในการประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ
               3.เชิญประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
               4.จัดทำรายงานการประชุม เพื่อรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
               5.บริหารจัดการงบประมาณ สารบัญ การเงิน  พัสดุ  ครุภัณฑ์
               6.รวบรวมวิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล ทำฐานข้อมูลในการบริการ และเผยแพร่ข่าวสาร
               7.ดำเนินการตามโครงการประจำปี ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
               8.อำนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยี   ประชุมและการรับรองคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
               9.ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการมอบหมาย

4.โครงสร้างขององค์กร 5.โครงสร้างการบริหารและกรอบอัตรากำลัง 

 

 6. การคิดภาระงาน คณะกรรมการตามโครงสร้าง 

 1. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 2. หัวหน้าสำนักงาน จำนวน  1  คน ควรเป็นอัตราเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3. บุคลากรสนับสนุน  นักศึกษาจ้างงาน  จำนวน  2  คน
 4. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  (คิดภาระงาน  21 ภาระงานทำการ/สัปดาห์)
     รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (คิดภาระงาน 9  ภาระงานทำการ/สัปดาห์)
     เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (คิดภาระงาน  6  ภาระงานทำการ/สัปดาห์)
     กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  (คิดภาระงาน  3  ภาระงานทำการ/สัปดาห์)

 

จำนวนครั้งที่เปิด 5715 ครั้ง
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin