สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


บทบาทหน้าที่

                  ๑. ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ในกิจการการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย
                  ๒. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
                  ๓. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
                  ๔. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำเนินการใด ๆในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดำเนินการทางวินัยซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการมีกำหนดวาระคราวละ  ๓ ปี
 

จำนวนครั้งที่เปิด 3187 ครั้ง
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin