สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

ตราสัญลักษณ์

 

อัตลักษณ์

ยึดมั่นในธรรมมาภิบาล  ประสานเครือข่ายทุกภาคส่วน

 


ปรัชญา

ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งธรรมาภิบาล

 


วิสัยทัศน์

                   สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นศูนย์รวมความร่วมมือของบุคลากรทุกภาพส่วน
 

 

พันธกิจ

     ๑. ประสานงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน

     ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภายใน และภายนอกมประเทศ

     ๓. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ในด้านวิชาการ วิชาชีพ และสิทธิสวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

     ๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  ที่เกี่ยวข้องกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

     ๕. ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม และผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

     ๖. บริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการตามหลักธรรมาภิบาล

     

 

วัตถุประสงค์

                   ๑. เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

     ๒.เพื่อให้มีการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

     ๓.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก

จำนวนครั้งที่เปิด 3376 ครั้ง
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin