สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


               สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเฃียงใหม่ เป็นองค์กรตามมาตรา ๒๓ และ ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งมีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี  หรือสภามหาวิทยาลัยแสวงหาแนวทางร่วมกัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี  หรือ สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจการของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจึงเสนอการจัดตั้ง  สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของสภาคณาจารย์และข้าราชการโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

                (๑) ประธานสภา
                (๒) กรรมการสภาประเภทคณาจารย์ประจำคณะ 
                (๓) กรรมการสภาประเภทข้าราชการ 

       กรรมการสภาตาม  (๒) ต้องมีอย่างน้อยคณะละหนึ่งคน กรรมการสภาตาม (๓) ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคน กรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้รวมกันเป็นจำนวนสิบห้าคน ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการเลือกกรรมการสภาคนหนึ่งเป็นรองประธานสภา ให้ประธานสภาเลือกกรรมการสภาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
 
               การกำหนดสัดส่วนของกรรมการตามข้อ (๒) และ (๓) ให้ใช้วิธีการคำนวณดังนี้ 

                 ๑. กรณีกรรมการสภาประเภทคณาจารย์ประจำคณะ ให้คำนวณจากจำนวนคณาจารย์ประจำแต่ละคณะหารด้วยจำนวนคณาจารย์ประจำและข้าราชการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแล้วคูณด้วยสิบห้า โดยไม่ปัดเศษ
                 ๒. กรณีกรรมการสภาประเภทข้าราชการ ให้คำนวณจากจำนวนข้าราชการ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนคณาจารย์ประจำและข้าราชการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแล้วคูณด้วยสิบห้า โดยไม่ปัดเศษ การคำนวณตาม (๑) และ (๒) ถ้ามีเศษของจำนวนคณาจารย์ประจำแต่ละคณะหรือจำนวนข้าราชการ ซึ่งทำให้จำนวนกรรมการไม่ครบสิบห้าคน ให้เศษของจำนวนคณาจารย์ประจำแต่ละคณะหรือจำนวนข้าราชการที่เหลือมากกว่าได้ไปซึ่งจำนวนที่ขาดของกรรมการ
 

จำนวนครั้งที่เปิด 2857 ครั้ง
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin